O bezpečnost vodních nádrží u nás se lidé bát nemusejí, včetně Luhačovické přehrady, ujišťuje Povodí Moravy

Nedávná kritická situace na přehradě Toddbrook Reservoir ve Velké Británii vyvolala dotazy veřejnosti ohledně bezpečnosti vodních nádrží také v ČR. Že se u nás nemají lidé čeho bát, ujistil státní podnik Povodí Moravy. Za bezpečnost přehrad u nás zodpovídají právě především státní podniky Povodí, které nejvýznamnější vodní díla v ČR spravují.

„Bezpečnost na přehradách zajišťuje model kontroly, který je ve světovém měřítku unikátní. Díky dvoustupňové kontrole jsou vodní díla v ČR bezpečná. Zatímco ve světě je převládající jednostupňový model dohledu, tedy že dohled provádí pouze vlastník nebo správce vodního díla (VD) za dozoru (vodoprávního) státního úřadu. Bezpečnost vodních nádrží v ČR má na starost technicko-bezpečnostní dohled (TBD), který je v ČR unikátní v celosvětovém měřítku. V ČR je tento model dvoustupňový – mimo vlastníka (správce) VD je dohled vykonáván také odborně způsobilou organizací k tomu pověřenou Ministerstvem zemědělství,“ vysvětlil Petr Chmelař, tiskový mluvčí státního podniku Povodí Moravy.

Technicko bezpečnostní dohled vykonává mimo jiné pravidelné obchůzky a speciální měření posuzující aktuální technický stav jednotlivých částí vodních děl, a to zejména z hlediska průsakového režimu a deformací. „Zjištěné skutečnosti a výsledky měření podléhají průběžné kontrole a pravidelně se vyhodnocují ve zprávách o TBD v četnostech dle kategorie VD (které jsou dle velikosti přehrad čtyři). Na základě výsledků ze zpráv o TBD a fyzické prohlídky VD za účasti příslušného vodoprávního úřadu se hodnotí aktuální bezpečnost a provozuschopnost vodních děl v ČR,“ nastínil generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Zcela zásadní pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní je bezpečné převedení návrhové povodně, která v minulosti u významných vodních děl byla na úrovni stoleté povodňové vlny a dnešní zpřísněné standardy jdou až na úroveň tisícileté povodňové vlny. Funkční objekty vodních děl pak dle aktuálních požadavků musí převést kontrolní povodňovou vlnu až na úrovni desetitisícileté povodňové vlny.

Na takové přívaly vody je připravena i Luhačovická přehrada.

„Toto vodní dílo je bezpečné nejen na převedení tzv. tisícileté povodně (Q1 000), ale i na převedení Q 10 000 (tedy tzv. desetitisícileté vody). Při průchodu desetitisícileté povodně by hladina v nádrži kulminovala na kótě 285,53 m n.m., což je 0,37 m pod stanovenou mezní bezpečnou hladinou,“ přiblížil mluvčí Chmelař. Jak dodal, kontroly i na Luhačovické přehradě probíhají průběžně, měření prakticky denně, stejně jako na ostatních nádržích.

Před několika lety bylo dno Luhačovické přehrady vyčištěno od sedimentů, což se provádělo za v podstatě úplného vypuštění vodní nádrže. To nabídlo také možnost další kontroly stavu hráze. „Snížení hladiny jsme samozřejmě také využili k podrobné prohlídce stavu návodního líce hráze luhačovické vodní nádrže,“ uzavřel Chmelař.

Hlavní partneři