Průběh velikonočních svátků pohledem městské policie

V době velikonočních svátků se strážníci věnovali preventivnímu dohledu a důsledným kontrolám nad veřejným pořádkem, silničním provozem, dodržováním jednotlivých nařízení vlády a mimořádných opatřeních spojených s vyhlášením nouzového stavu v ulicích Luhačovic.

Při kontrolách byla ve stejné míře věnována pozornost místním částem města. Strážníky mohli občané potkat nejen v centru Luhačovic ale i v Řetechově, Kladné Žilín a Polichně. Stranou nezůstala pro pěší hlídku ani kontrola lázní, parků, dětských hřišť, sportovišť, chatové oblasti a místního hřbitova.

V rámci prováděných kontrol krizových opatření se zaměřili na dodržování omezeného pohybu osob a výjimek vyplývajících z mimořádného nařízení pro veřejně přístupná místa, v neposlední řadě kontrolovali nařízený pohyb a pobyt mimo bydliště s ochrannými prostředky dýchacích cest. Hlídky se po městě samozřejmě zaměřily i na dodržování obecně platných předpisů. Neznamená to tedy, že by v současné době akceptovaly jakékoliv porušení zákonných norem. Naopak, za současné situace, kdy byl vládou vyhlášen od 12. března nouzový stav, který je podle zákona obecně přitěžující okolností, hrozí pachatelům za protiprávní jednání mnohem vyšší trest!

V současné době i nadále platí zákaz volného pohybu osob. Od úterý 7. dubna je však možné, (mimo cest do zaměstnání a vyřízení nezbytných cest a neprodlených událostí), sportovat na venkovních sportovištích v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Lze však vykonávat pouze individuální sportovní aktivity, jako jsou například chůze, běh, cyklistika, venkovní bruslení, jízda na koni, tenis, golf, lyžování, skateboarding a další. Společně mohou sportovat maximálně dvě osoby s výjimkou členů domácnosti. Pokud v rámci jednoho prostoru sportuje více osob, musí od sebe dodržovat vzdálenost alespoň dva metry, a to podle druhu sportu buď mezi jednotlivci, nebo mezi skupinami po dvou sportujících.

Velikonoční svátky se daly z pohledu dodržování opatření zhodnotit tak, že pokud již občané nezůstali doma a vyrazili do okolní přírody nebo na venkovní sportoviště, chovali se zodpovědně. Upřednostnili méně zalidněné okrajové částí, při kontrole nezapomínali na používání ochranných prostředků, dodržování bezpečného odstupu a neshlukovali se. Počasí individuálním sportům a zdravému pohybu v přírodě přálo. Na rozdíl od jiných měst v republice, v Luhačovicích bylo venku minimální množství lidí a jejich chování bylo, až na několik málo udělených domluv, příkladné. Na sportovištích návštěvníky, zejména děti, hlídky preventivně spolu s kontrolou mimořádného opatření, upozornili na nutné dodržování provozního řádu. Připomínáme tedy všem, zejména dětem a jejich rodičům, že při provozování individuálního sportu na sportovišti platí provozní řád sportoviště, který je nutno v rámci bezpečného provozu dodržovat. V přírodě je nutné vždy myslet na to, že se nacházíte v regionu Luhačovického Zálesí, který je součástí CHKO Bílé Karpaty, proto parkujte vozidla a rozdělávejte oheň jen na místech k tomu určených v rámci zákonných norem.

Vzhledem k závažnosti krizové situace, kdy jde především o ochranu zdraví všech občanů, je v rámci preventivních kontrol na veřejném prostranství využit k přímému monitoringu a vyhodnocení záznamu městský kamerový dohlížecí systém. Který zvyšuje efektivitu výsledné činnosti strážníků v terénu při dohledu nad dodržováním mimořádných opatření, veřejným pořádkem a dopravní problematikou.

Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Veronice Záhorské a panu Josefu Michálkovi za poskytnutí věcné podpory, ochranných prostředků dýchacích cest. Tímto dobročinným krokem rozhodně přispěli ke zvýšené ochraně strážníků a veřejnosti. Velmi si nezištné pomoci a vnímání potřebnosti naší práce vážíme!
Pro všechny občany města se jedná bezesporu o náročné období a trávení velikonočních svátků v domácím prostředí s omezenou zvyklostí, čehož jsou si strážníci vědomi. Za prevenci a důsledné kontroly občané na mnohých místech hlídkám děkovali a byli rádi za věnovanou pozornost. My naopak děkujeme za dodržování nařízení a poklidný průběh velikonočních svátků!
Vážení občané, je třeba, abychom byli i nadále všichni odpovědní a disciplinovaní. Koronavirová epidemie v České republice prozatím neskončila! Cíl máme všichni společný, udržet „zdravé“ Luhačovice!

Vaše Městská policie Luhačovice

     
             

Hlavní partneři