Prohlášení o ochraně osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
společnosti ZLIN.CZ s.r.o.

(dále jen „Prohlášení“)

ČL. I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE POJMŮ

 1. Účelem tohoto Prohlášení je určení základních pravidel a zásad, za kterých jsou ze strany společnosti ZLIN CZ s. r. o., se sídlem Zlín, Vavrečkova 5262, PSČ 760 01, IČ: 05982812, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 98972, www.zlin.cz, (dále jen „zpracovatel“) zpracovávány osobní a identifikační (případně provozní a lokalizační) údaje jeho zákazníků/uživatelů služeb (dále jen „uživatel“). Prohlášení poskytuje uživatelům potřebné informace o zpracování jejich osobních údajů, o podmínkách zpracování, stejně jako o právech a povinnostech uživatelů jako subjektů údajů a dále poskytuje informace o možnostech obchodních sděleních a marketingu ze strany zpracovatele. 
 2. Zpracovatel je správcem a zpracovatelem osobních údajů uživatelů a je provozovatelem zpravodajského serveru www.zlin.cz a turistického portálu www.luhacovice.cz  („informační weby“ nebo „weby“ nebo „webové stránky“). Prostřednictvím těchto webů mohou uživatelé také bezplatně či za sjednanou cenu nabízet svoje služby (případně výrobky), a to za podmínky uzavření smlouvy se zpracovatelem. 
 3. Toto Prohlášení je zpracováno a ochrana údajů je zpracovatelem zabezpečována v souladu s platnou právní úpravou týkající se ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“ a v souladu s dalšími platnými právními předpisy (např. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a zákon č. 12/2005 Sb., o elektronických komunikacích – ZoEK).   
 4. Toto Prohlášení je nedílnou součástí smlouvy, která byla/může být uzavřena mezi zpracovatelem a uživatelem za účelem možnosti nabídky služeb/výrobků uživatele na webech (zařazení do adresáře/adresářů firem na webech). Udělení souhlasů dle tohoto Prohlášení je podmínkou uzavření smlouvy a jejího trvání. 
 5. Definice základních pojmů:
 1. osobní údaj – je jakákoliv informace týkající se konkrétní fyzické osoby (dále také jen „uživatel“ nebo „subjekt údajů“), kterou lze touto informací přímo nebo nepřímo identifikovat, ať už jde o identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště či pobytu, IČ, DIČ, telefonní číslo, email), lokační údaje (údaje o poloze), zvláštní prvky fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské povahy týkající se identity fyzické osoby (např. věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, příjmy a výdaje, počet dětí apod.) nebo informace z fotografií a kamerových systémů;
 2. zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) – některé osobní údaje zvlášť rizikové z pohledu možných zásahů do garantovaných práv a svobod fyzických osob, např. údaje o zdravotním stavu, o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání a dále také genetické a biometrické údaje;
 3. subjekt údajů – každá fyzická osoba/uživatel, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány;
 4. zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, která je prováděna s pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, omezení, výmaz nebo zničení;
 5. správce – subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; správcem osobních, provozních i lokalizačních údajů je zpracovatel;
 6. zpracovatel – subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce, na základě jeho pověření a pouze ve správcem stanoveném rozsahu a ke stanovenému účelu. 
 7. příjemce – jakýkoliv subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty; v některých případech se za příjemce nepovažují orgány veřejné moci;
 8. souhlas subjektu údajů – jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů;
 9. biometrické údaje – osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, např. zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje;
 10. provozní údaje – jakékoliv údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování;
 11. lokalizační údaje – jakékoliv údaje zpracovávané v síti el. komunikací nebo službou elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele;
 12. personalizovaná reklama – informace a reklama, kterou zpracovatel zasílá subjektu údajů ohledně aktuálních služeb, nabídek, soutěží, akcí apod., a která odpovídá osobním zájmům subjektu údajů a analyzuje určitým způsobem nákupní chování a využívání služeb z jejich strany;
 13. kontakty zpracovatele – adresa sídla, tel. č.: +420 776 542 474, email: info@zlin.cz , ID datové schránky: qh4gmm7, na které se lze obracet s dotazy týkajícími se ochrany údajů dle tohoto Prohlášení, se žádostmi o přístup k informacím i v souvislosti s případnými stížnostmi na porušení ochrany údajů;
 14. ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, www.uoou.cz. Tento úřad je kontrolním a dozorovým orgánem dle GDRP v ČR.

ČL. II
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZÁSADY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

 1. Zpracování osobních údajů provádí zpracovatel výhradně v souladu s těmito základními zásadami: 
 2. zásada zákonnosti – osobní údaje jsou zpracovávány na základě právem stanovených důvodů (bez souhlasu uživatele) anebo na základě souhlasu uživatele.

Bez souhlasu uživatele zpracovává zpracovatel poskytnuté osobní údaje, pokud jde:

 • o plnění smlouvy či jejích nedílných součástí uzavřené s uživatelem (včetně vyúčtování služeb, vyřizování reklamací, vymáhání dluhů apod.);
 • o plnění zákonných povinností zpracovatele;
 • o ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů;
 • o plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (typicky na základě žádosti orgánu veřejné moci, např. soudu či Policie ČR);
 • o zpracování nutné pro účely oprávněných zájmů zpracovatele (např. v případě vymáhání dlužných částek, ochrana majetku zpracovatele).

V ostatních případech jsou osobní údaje uživatelů zpracovávány na základě jejich doložitelného a výslovného souhlasu, který může být udělen samostatně, ve smlouvě nebo prostřednictvím tohoto Prohlášení. 

b) zásada transparentnosti a korektnosti – osobní údaje jsou zpracovávány transparentně a korektně, tedy uživateli jsou přístupné informace o zpracování jeho údajů, o způsobech zpracování a zpracování zohledňuje zájmy uživatele.

c) zásada účelového omezení zpracování – osobní údaje jsou zpracovávány pouze k legitimnímu účelu, ať už jde o zpracování bez souhlasu anebo se souhlasem uživatele (zejména zpracování údajů pro účely reklamy a marketingu – viz níže v tomto Prohlášení).

d) zásada minimalizace údajů a přesnosti – osobní údaje jsou zpracovávány v přiměřeném a nejmenším možném rozsahu, který je nezbytně nutný pro splnění účelu zpracování a současně jsou zpracovávána přesná, správná a aktuální data. Zpracovatel údaje pravidelně v součinnosti s uživatelem aktualizuje (nejméně 1x za dva roky); za tímto účelem uděluje uživatel zpracovateli souhlas, aby ho v této souvislosti kontaktoval písemně, telefonicky či emailem. Po aktualizaci údajů jsou nepřesné či nesprávné údaje v souladu s právními předpisy zlikvidovány.

e) zásada časového omezení uložení – osobní údaje jsou zpracovatelem uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování (v případě uzavření smlouvy nejméně po dobu jejího trvání a dále po dobu 3 let od jejího ukončení), a to za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů uživatele, pokud právní předpisy nestanoví v některých případech dobu delší anebo pokud není např. z důvodu vymáhání dluhu nutná v konkrétním případě delší doba uložení údajů.

f) zásada integrity, důvěrnosti a bezpečnosti zpracování – zpracovatel zajišťuje bezpečné zpracování osobních údajů uživatelů (ať už manuálně nebo automatizovanou formou). Osobní údaje uživatelů jsou zpřístupňovány pouze pověřeným zaměstnancům či spolupracujícím osobám zpracovatele, a to pouze v rozsahu nezbytném pro účely zpracování.  Zpracovatel i všichni jeho zaměstnanci, případně spolupracující osoby (např. právní, daňoví a účetní poradci, osoby pověřené vymáháním pohledávek), jsou vázáni povinností mlčenlivosti o osobních údajích uživatelů  (buď ze zákona anebo smluvně). Uživatel má také za účelem zajištění plnění této zásady přijata technická a organizační bezpečnostní opatření ve smyslu příslušných ustanovení GDPR, zejména opatření týkající se zabezpečení provozního prostředí, včetně pravidelného testování IT systémů, kódování, šifrování dat, nevratné likvidace dat v rámci databází apod., to vše k zamezení možnosti zneužití údajů třetími osobami či neoprávněného přístupu k údajům třetími osobami či neoprávněné ztráty údajů. Případné bezpečnostní incidenty (narušení bezpečnosti týkající se porušení zabezpečení, integrity nebo ztráty osobních údajů) hlásí zpracovatel v souladu s GDPR ÚOOÚ bez zbytečného odkladu (pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o incidentu dozvěděl). Zpracovatel také hlásí takové porušení všem dotčeným subjektům údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Bezpečnostní prvky zpracovatel průběžně přizpůsobuje aktuálnímu stavu techniky.

 1. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje uživatele:  
 • identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa místa podnikání, datum narození, IČ, DIČ); u právnické osoby: obchodní firma nebo název právnické osoby, adresa sídla, příp. adresa organizační složky, adresa provozovny;
 • kontaktní údaje (korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa, webové stránky, sociální sítě, umístění na mapách);
 • číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti (např. cestovního pasu);
 • číslo účtu, případně jiné platební údaje.
 1. V případě zasílání personalizované reklamy zpracovatel zpracovává tyto osobní údaje uživatele:
 • identifikační a kontaktní údaje uvedené v odst. 2 shora;
 • využívané služby a nabídky zpracovatele a jeho akce, včetně klasifikací do kategorií (např. časové období využívání služeb, cena služeb apod.).
 1. Pokud uživatel neudělil souhlas se zveřejněním v seznamu účastníků (účastnickém seznamu) a neuzavřel se zpracovatelem smlouvu, jeho osobní údaje nebudou uveřejněny.  Účastnický seznam zpracovává zpracovatel v případě uzavření smlouvy s uživatelem, kdy se uživatel sám nebo s pomocí zpracovatele registruje/zapisuje do adresáře firem na webech. V případě souhlasu s předáním údajů do seznamu účastníků (účastnický seznam) zpracovává zpracovatel na základě výslovného souhlasu uživatele vyjádřeného v souhlasu s registrací/zápisem tyto osobní a identifikační údaje: 
 • identifikační a kontaktní údaje uvedené v odst. 2 shora; 
 • identifikační údaje u právnické osoby: obchodní firma nebo název právnické osoby, adresa sídla, příp. adresa sídla organizační složky, adresa a telefonní číslo provozovny a emailová adresa. 

Uživatel se může rozhodnout, že pro účely seznamu účastníků poskytne jen některé z výše uvedených údajů. 

 1. Uživatel poskytuje veškeré osobní údaje zpracovateli dobrovolně (osobně, písemně či elektronicky, např. vyplněním elektronického formuláře) a je oprávněn poskytnutí odmítnout; je však srozuměn s tím, že v případě odmítnutí poskytnutí údajů uvedených shora, a které jsou nutné pro uzavření smlouvy dle čl. I odst. 4 tohoto Prohlášení, může zpracovatel uzavření smlouvy odmítnout, případně již uzavřenou smlouvu ukončit, neboť bez poskytnutí těchto údajů není realizace smlouvy možná.
 2. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu uživatele: 

V případě, že s tímto udělil uživatel výslovný souhlas (a učinil tím výslovné prohlášení o tom, že si přeje být kontaktován za níže uvedeným účelem), je zpracovatel (nebo jím pověřená třetí osoba) oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v tomto Prohlášení pro účely komunikace o službách zpracovatele a pro obchodní a marketingové účely (včetně cílené reklamy a zjišťování zájmu uživatele o služby, i prostřednictvím telemarketingu a marketingu prostřednictvím emailu). Poskytnuté údaje jsou ze strany zpracovatele zpracovávány mimo jiné také prostřednictvím automatizovaných systémů, a to včetně ukládání na nosiče informací. Poskytnuté údaje uchovává zpracovatel po nezbytně nutnou dobu, v případě uzavření smlouvy po dobu jejího trvání a dále po dobu 3 let po jejím ukončení. Udělený souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv bezplatně odvolat.

Uživatel výslovně souhlasí s využíváním a zpracováním svého rodného čísla, pokud bylo z jeho strany zpracovateli poskytnuto, a to pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi stranami. Tento souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv bezplatně odvolat.

V případě, že s tímto udělil uživatel výslovný souhlas (a učinil tím výslovné prohlášení o tom, že si přeje být kontaktován za níže uvedeným účelem), je zpracovatel (nebo jím pověřená třetí osoba) oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele uvedené v tomto Prohlášení za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Obchodní sdělení je zpracovatel oprávněn činit prostřednictvím poštovních nebo jiných podobných zásilek, telefonicky nebo emailem na adresy či kontakty uvedené ve smlouvě. Uživatel dále souhlasí, že jeho osobní údaje (elektronický kontakt ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění) lze využít také za účelem šíření obchodních sdělení třetích stran; uživatel souhlasí se zobrazováním reklam na zboží nebo služby zpracovatele nebo třetích stran prostřednictvím koncových zařízení uživatele. Tento souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv bezplatně odvolat, resp. bezplatně odmítnout zasílání dalších obchodních sdělení kontaktováním zpracovatele na adrese jeho sídla, telefonicky, e-mailem anebo prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zpracovatel je oprávněn pořizovat zvukové záznamy telefonních hovorů uskutečněných oběma stranami, a to za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, za účelem interní kontroly služeb, zvyšování jejich kvality a dále za účelem vymáhání případných dluhů ze smlouvy.

Na základě souhlasu uživatele může jeho osobní a identifikační údaje v rozsahu potřebném pro plnění smlouvy zpracovávat také třetí osoba odlišná od zpracovatele. 

ČL. III
ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH A LOKALIZAČNÍCH ÚDAJŮ A POUŽITÍ COOKIES

 1. Uživatel uděluje zpracovateli souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů v souladu se ZoEK, a to na dobu trvání smlouvy, případně na dobu delší, pokud je takto stanoveno platnými právními předpisy. Tento souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv bezplatně odvolat (to neplatí, pokud je zpracovateli uložena na základě zvláštních právních předpisů povinnost ke zpracování a uchování předmětných údajů; v takových případech je uživatel oprávněn údaje zpracovávat a uchovávat po dobu stanovenou těmito právními předpisy i v případě, že uživatel souhlas odvolal). V případě souhlasu se zpracováním lokalizačních údajů umožní zpracovatel uživateli přechodně odmítnout zpracování těchto údajů pro každé spojení do sítě anebo pro každý přenos zprávy, a to bezplatně a za použití jednoduchých prostředků.
 1. Použití cookies: 
 • cookies jsou soubory používané potřebné pro technické, marketingové, statistické nebo preferenční účely a ukládané na zařízení uživatele; tyto soubory si pamatují úkony uživatele a nastavení v rozsahu souhlasu uživatele; 
 • při prohlížení webů, které zpracovatel používá nebo hodlá používat ke správnému prohlížení webových stránek, k přístupu k zabezpečeným sekcím webových stránek, tedy pro technické ukládání nebo přístup výhradě pro potřeby přenosu zprávy prostřednictví sítě elektronických komunikací jsou zde technická/nutná cookies. Technická cookies jsou předpokladem pro správné fungování webů. 
 • pokud zpracovatel hodlá používat nebo používá síť elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních zpracovatele pro jiné než technické účely, je povinen získat od uživatele předem jeho prokazatelný souhlas s rozsahem a účelem zpracování údajů (marketingové, preferenční, statistické cookies). Souhlas uživatele také není nutný pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána uživatelem.  

ČL. IV
PRÁVA UŽIVATELE 

 1. Uživatel má právo na informace (na přístup) o údajích (osobních, provozních, lokalizačních) o něm zpracovávaných, zejména jaké údaje jsou zpracovávány, o zdrojích (původu) a způsobech zpracování a příjemcích, kterým byly informace případně předány, době uložení. Informace budou uživateli poskytnuty bezplatně na základě jeho Žádosti, jejíž vzor je zveřejněn na www.zlin.cz. V případě, že je žádost uživatele zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (např. opakované nedůvodné žádosti), je zpracovatel oprávněn za poskytnutí informace požadovat přiměřený poplatek, případně odmítnout žádosti vyhovět; to neplatí pro žádosti podané elektronicky.
 2. Uživatel má právo udělený souhlas odvolat, pokud není podmínkou pro realizaci smlouvy (blíže viz shora v tomto Prohlášení), a to kdykoliv a bezplatně, oznámením na kontakty zpracovatele anebo jinými způsoby uvedenými v tomto Prohlášení.
 3. Právo na opravu: v případě, že údaje poskytnuté zpracovateli nejsou správné nebo aktuální, je uživatel oprávněn kdykoliv tyto údaje nechat opravit sdělením aktuálních údajů zpracovateli (písemně, elektronicky nebo telefonicky).
 4. Právem uživatele je také právo na výmaz a omezení zpracování, o která může uživatel kdykoliv požádat. Výmaz bude proveden nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti; pokud by výmaz údajů odporoval účelu zpracování (např. v případě, že smlouva stále trvá), smluvním či zákonným podmínkám anebo zákonným povinnostem či důvodům, může být místo výmazu provedeno omezeni zpracování údajů, o čemž bude uživatel informován. Po výmazu údajů již není možné požadovat právo na přístup k informacím.
 5. Pokud uživatel bude požadovat získat osobní údaje, které zpracovatel zpracovává, zpracovatel mu tyto informace předá anebo je předá jinému správci, kterého uživatel označí. Za účelem využití tohoto práva na přenositelnost údajů má zpracovatel právo uživatele identifikovat. Údaje budou předány pouze tehdy, pokud je to technicky možné, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 6. Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace. Zpracovatel osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami uživatele jako subjektu údajů, nebo výkon právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. V případě, že uživatel vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 7. Vzor Žádosti na uplatnění práv uživatele jako subjektu údajů je uveřejněn na www.zlin.cz.
 8. Uživatel je oprávněn kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů a/nebo porušení ochrany osobních údajů, a to na kontakty zpracovatele, případně je oprávněn se obrátit na ÚOOÚ jako na dozorový orgán.

ČL. V
ÚČASTNICKÉ SEZNAMY (SEZNAMY ÚČASTNÍKŮ), MARKETINGOVÁ REKLAMA

 1. Zpracovatel zpracovává seznamy účastníků ve smyslu ZoEK. Zařazení do seznamu účastníků je možné pouze na základě výslovného souhlasu uživatele; souhlas uděluje uživatel především uzavřením smlouvy, resp. souhlasem s registrací v adresáři firem, uveřejňovaných na webech anebo mimo smlouvu. Bez udělení tohoto souhlasu s uveřejněním v seznamu účastníků, resp. v adresáři firem nemůže být uživatel do adresáře zařazen. Uživatel je srozuměn s tím, že zařazení do adresáře může být zpoplatněno. Uživatel může výslovně uvést, že si přeje být kontaktován za účelem marketingu. Pokud není výslovně uvedeno, že si uživatele přeje být kontaktován za účelem marketingu, má se za to, že si uživatel kontakt za účelem marketingu nepřeje. 
 2. Informace o účelu seznamu účastníků a o jeho vyhledávacích funkcích: 
 • účelem seznamu účastníků je vyhledání podrobného kontaktu o osobě na základě jeho jména nebo dalšího minimálního množství identifikačních údajů (může jít o tištěný či elektronický seznam);
 • seznam účastníků je veřejně přístupný prostřednictvím webů; 
 • možnosti využití údajů založených na vyhledávacích funkcích obsažených v elektronické verzi seznamu účastníků jsou následující: vyhledávání podrobného kontaktu o osobě na základě jejího jména nebo případně nebytného minimálního množství další identifikačních prvků;
 • v případě souhlasu uživatele s uveřejněním jeho údajů v seznamu účastníků zpracovává zpracovatel osobní a identifikační údaje uživatele v rozsahu uvedeném v čl. II tohoto Prohlášení; jiné údaje součástí seznamu účastníků být nemohou. Na základě smlouvy lze zveřejnit i další údaje uživatele. Osobní a identifikační údaje uživatele, který k jejich zveřejnění nedal souhlas, uveřejněny nebudou. Neuveřejnění, oprava, ověření a odstraňování údajů ze seznamu účastníků je pro uživatele bezplatné.
 1. Prostřednictvím sítě nebo služeb elektronických komunikací nebo na základě seznamu účastníků (§ 95 ZoEK) a na základě souhlasu dle tohoto Prohlášení může zpracovatel nabízet marketingovou reklamu nebo jiný podobný způsob nabídky služeb (zboží), pouze uživateli, který ve veřejném seznamu podle §95 odst. 1 písm. b) nebo § 95 odst. 2 ZoEK výslovně uvedl a tedy předem souhlasil s tím, že si přeje být kontaktován za účelem marketingu. Totéž platí pro telemarketing ať už s lidskou účastí anebo bez ní (automatická volací zařízení) nebo pro marketing prostřednictvím emailu a dále pro zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. Uživatel tak může být za účelem marketingu kontaktován pouze s jeho předem uděleným výslovným souhlasem.

ČL. VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Změny udělených souhlasů (či odvolání souhlasu) je uživatel oprávněn kdykoliv provést bezplatně na kontaktech zpracovatele.  
 2. Osobní údaje uživatelů nejsou předávány do zahraničí ani žádné mezinárodní organizaci.
 3. Toto Prohlášení je uživatelům k dispozici v sídle zpracovatele a na webech. 
 4. Prohlášení je zpracovatel oprávněn kdykoliv změnit či doplnit, zejména pokud se jedná o změnu v důsledku změny právních předpisů.
 5. Toto Prohlášení je účinné od 1. 5. 2023

Ve Zlíně dne 15. 4. 2023
ZLIN.CZ s.r.o.